Tyto Zásady zpracování osobních údajů vysvětlují, jakým způsobem zpracováváme osobní údaje o osobách, s nimiž přijdeme do styku v různých situacích (dále jen jako „Vy“) při zajištění sběru podpisů pod petici na podporu kandidatury a při zajištění volební kampaně prof. Ing. Danuše Nerudové Ph.D. na prezidentku České republiky.

Ve smyslu Obecného nařízení o ochraně údajů (EU) 2016/679 („ GDPR“), je správcem Vašich osobních údajů, navrhující občan Vojtěch Urban, narozen 25. 9. 1992, bytem Školní 410, Humpolec 396 01 (dále jen „navrhující občan“), který tj. shromažďuje, uchovává a využívá (i jinak zpracovává) Vaše osobní údaje pro jednotlivé účely, které jsou blíže vymezeny níže.

Tyto Zásady zpracování osobních údajů se vztahují na zpracování osobních údajů:

1. petentů,

2. dárců (tj. osob, které zašlou finanční dar na transparentní účet),

3. podporovatelů a dobrovolníků,

4. odběratelů novinek,

5. dodavatelů a případných obchodních partnerů,

6. návštěvníků internetových stránek www.danusenerudova.cz („Internetové stránky“).

Zásady zpracování osobních údajů popisují účely zpracování osobních údajů a způsoby jejich zpracování, informují o jednotlivých kategoriích zpracovávaných osobních údajů, jejich případných příjemcích, době uchování osobních údajů a o Vašich právech ve vztahu k osobním údajům.

PRÁVNÍ ZÁKLAD ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Plnění právních povinností – zejména povinnosti ve smyslu zákona č. 85/1990 Sb., o právu petičním, zákona č. 275/2012 Sb. o volbě prezidenta ČR, účetní a daňové legislativy;

Ochrana oprávněného zájmu – např. ochrana Internetových stránek před zneužitím;

Souhlas – např. zasílání obchodních sdělení (newsletter) a výkon dobrovolnických činností;

Plnění smlouvy – zejména smlouvy o dodávce zboží a služeb.

1. ZPRACOVÁVANÉ OSOBNÍ ÚDAJE – petenti

Právní základ zpracování

a. Plnění právních povinností dle čl. 6, odst. 1, písmeno c) GDPR,

b. Oprávněný zájem dle čl. 6, odst. 1, písmeno f) GDPR.

Rozsah osobních údajů

Jsme oprávněni zpracovávat osobní údaje petentů v rozsahu daném zákonem tj.:

· Jméno a příjmení

· Datum narození

· Adresa trvalého pobytu

· Druh a číslo osobního dokladu

  • Podpis

Účel zpracování

Podpora kandidatury na prezidenta dle zákona č. 275/2012 Sb. – sběr podpisů dle § 21, odst. 1.

Způsob zpracování

Osobní údaje jsou zpracovávány manuálně. Podpisové archy jsou nám doručovány v papírové podobě buď osobně nebo prostřednictvím P.O. Box 1236, 111 21 Praha 1. Uchovány jsou důsledně zabezpečeným způsobem.

Doba zpracování

Osobní údaje uvedené na petičním archu budeme zpracovávat po dobu do předání petice příslušnému orgánu veřejné správy.

Kopie petičních archů budeme zpracovávat na základě našeho oprávněného zájmu (pro případnou obhajobu právních nároků) po dobu 12 měsíců od předání petičních archů příslušnému orgánu veřejné správy, případně déle, to však pouze v případě nezbytné obhajoby našich právních nároků.

2. ZPRACOVÁVANÉ OSOBNÍ ÚDAJE – dárci

Právní základ zpracování

a. Plnění právních povinností dle čl. 6, odst. 1, písmeno c) GDPR.

Rozsah osobních údajů

Jsme povinni zpracovávat osobní údaje petentů v rozsahu daném zákonem tj.:

· Jméno a příjmení,

· Datum narození,

· Obec, v níž má dárce trvalý pobyt.

Účel zpracování

Podpora kandidatury na prezidenta dle zákona č. 275/2012 Sb. – financování volební kampaně dle § 36, odst. 3.

Způsob zpracování

Osobní údaje jsou zpracovávány elektronicky – v bankovním systému.

Doba zpracování

Osobní údaje dárců budeme zpracovávat po dobu trvání transparentního úču a dále po dobu danou příslušnými právními předpisy.

3. ZPRACOVÁVANÉ OSOBNÍ ÚDAJE – podporovatelé a dobrovolníci

Právní základ zpracování

a. Oprávněný zájem dle čl. 6, odst. 1, písmeno f) GDPR.

Rozsah osobních údajů a účel zpracování

Jsme oprávněni zpracovávat osobní údaje v následujícím rozsahu:

· Jméno a příjmení

· Adresa trvalého pobytu

  • E-mail
  • Telefon

Účel zpracování

Zajištění volební kampaně

Způsob zpracování

Osobní údaje jsou zpracovávány elektronicky v našem interním systému.

Doba zpracování

Osobní údaje budou zpracovávány po dobu volební kampaně.

4. ZPRACOVÁVANÉ OSOBNÍ ÚDAJE – odběratelé novinek

Právní základ zpracování

a. Souhlas dle čl. 6, odst. 1, písmeno a) GDPR.

Rozsah osobních údajů a účel zpracování

Jsme oprávněni zpracovávat osobní údaje v následujícím rozsahu:

  • E-mail

Účel zpracování

Informování o novinkách ve volební kampani

Způsob zpracování

Osobní údaje jsou zpracovávány elektronicky v našem interním systému.

Doba zpracování

Osobní údaje budou zpracovávány po dobu volební kampaně a dále po dobu maximálně 1 roku.

5. ZPRACOVÁVANÉ OSOBNÍ ÚDAJE – dodavatelé / obchodní partneři

Právní základ zpracování

c. Plnění smlouvy dle čl. 6, odst. 1, písmeno b) GDPR,

d. Oprávněný zájem dle čl. 6, odst. 1, písmeno f) GDPR,

e. Plnění právní povinnosti dle čl. 6, odst. 1, písmeno c) GDPR.

Rozsah osobních údajů a účel zpracování

Správce je oprávněn zpracovávat následující osobní údaje dle účelu zpracování:

Údaje subjektů údajů

Účely zpracování:

Jméno a příjmení

Plnění smlouvy, Plnění právních povinností, Ochrana oprávněného zájmu Správce

Kontaktní adresa

Plnění smlouvy, Plnění právních povinností, Ochrana oprávněného zájmu Správce

E-mail

Plnění smlouvy, Plnění právních povinností, Ochrana oprávněného zájmu Správce

Telefonní číslo

Plnění smlouvy, Ochrana oprávněného zájmu Správce

Číslo účtu

Plnění smlouvy, Plnění právních povinností, Ochrana oprávněného zájmu Správce

IČO

Plnění smlouvy, Plnění právních povinností, Ochrana oprávněného zájmu Správce

Způsob zpracování

Osobní údaje jsou zpracovávány jak manuálně, tak automatizovaně. K automatizovanému zpracování osobních údajů dochází pro účely plnění smlouvy, zejména k zajištění vnitřních procesů Správce.

Doba zpracování

Správce je oprávněn zpracovávat osobní údaje dle účelu zpracování po následují dobu:

Plnění smlouvy

po dobu trvání smlouvy a po dobu danou příslušným právním předpisem od ukončení smlouvy

Plnění právních povinností

po dobu stanovenou příslušným právním předpisem (standardně 10 let)

Ochrana oprávněného zájmu správce

maximálně po dobu tří (3) let od doby počátku zpracování údajů, nestanoví-li zvláštní právní předpisy jinak, anebo pokud v odůvodněném případě nevznikne potřeba uchovávat údaje po dobu delší v souvislosti s konkrétním případem

OSOBNÍ ÚDAJE TŘETÍCH OSOB

Osobní údaje třetích osob, jimiž se rozumí osobní údaje zaměstnanců obchodních partnerů a dalších fyzických osob podílejících se na spolupráci s námi, popř. jiné údaje, které obdržíme od obchodního partnera v souvislosti s uzavřením či plněním smlouvy, budou zpracovány v souladu s platnými a účinnými právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů. Tyto osobní údaje použijeme výlučně za účelem plnění smluv s obchodními partnery. Obchodní partner je povinen řádně poučit o zpracování osobních údajů své zaměstnance a další fyzické osoby podílející se na straně obchodního partnera na spolupráci s námi.

6. ZPRACOVÁVANÉ OSOBNÍ ÚDAJE – návštěvníci Internetových stránek

POUŽITÍ COOKIES

Soubory cookies jsou obsahově malé datové soubory, které se do Vašeho počítače, telefonu nebo jiného zařízení ukládají při návštěvě Internetových stránek. Soubory cookies slouží k ukládání a přijímání identifikátorů a dalších informací o počítačích, telefonech a jiných zařízeních, z nichž přistupujete na Internetové stránky, a pomáhají nám tak poskytovat, chránit a zlepšovat nabízené služby.

Na Internetových stránkách používáme funkční, základní analytické a marketingové cookies.

FUNKČNÍ COOKIES

Jsou využívány při návštěvě a používání Internetových stránek pouze pro informační účely, tj. pokud se nezaregistrujete nebo nám neudělíte souhlas, shromažďujeme pouze údaje, které Váš prohlížeč předává na náš server, což je nezbytné, abychom Vám mohli zobrazit Internetové stránky a zaručit Vám stabilitu a bezpečnost jejich užívání.

ZÁKLADNÍ ANALYTICKÉ COOKIES

Tyto cookies slouží jen ke zlepšení fungování Internetových stránek. Umožňují nám rozpoznat a zjistit počet návštěvníků a sledovat, jak naši návštěvníci používají Internetové stránky. Pomáhají nám zlepšovat způsob, jakým Internetové stránky fungují, například tak, že umožňují uživatelům snadno najít to, co hledají. Tyto cookies neshromažďují informace, které by dokázaly identifikovat Vaši osobu.

Pomocí těchto nástrojů analyzujeme a pravidelně zlepšujeme funkcionalitu našich Internetových stránek. Získané statistiky můžeme použít ke zlepšení naší nabídky a učinit ji zajímavější pro Vás jako uživatele.

MARKETINGOVÉ COOKIES

Používají se ke sledování preferencí uživatele Internetových stránek za účelem cílení reklamy, tj. zobrazení marketingových a reklamních sdělení v souladu s těmito preferencemi. Marketingové soubory cookies využívají nástrojů externích společností. Tyto marketingové cookies budou použity pouze na základě Vašeho souhlasu.

Na našich Internetových stránkách využíváme následující marketingové nástroje (cookies třetích stran):

· Reklamní funkce Google Analytics nad rámec základních analytických funkcí (bližší informace ZDE );

· Meta Pixel

  • GTM

Jak můžete nastavit cookies?

Soubory cookies můžete nastavit prostřednictvím našeho cookies banneru. Případně v nastavení svého internetového prohlížeče můžete také odmítnout, nebo si nastavit užívání jen některých souborů cookies (v závislosti na typu prohlížeče).

Pokud nám ale nepovolíte použití základních (funkčních) cookies, některé funkce Internetových stránek nemusí fungovat tak, jak by měly.

Nastavení soukromí ve Vašem počítači, kde lze použití cookies odmítnout či zakázat, najdete v menu příslušného internetového prohlížeče. Nastavení souborů cookies v nejčastěji používaných prohlížečích najdete na následujících odkazech:

propojení na sociální sítě

Tlačítka sociálních sítí jsou na našich Internetových stránkách umístěna, zejména pro možnost interakce se sociálními sítěmi, abychom naše Internetové stránky uničili zajímavější pro Vás jako uživatele. Spojení s příslušnou sociální sítí nastane, pouze pokud aktivně kliknete na příslušné tlačítko. V tomto případě Váš webový prohlížeč zahájí připojení k serverům příslušné sociální sítě.

__________________________________

PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vaše osobní údaje zpřístupňujeme pouze oprávněným spolupracovníkům, či jednotlivým zpracovatelům osobních údajů smluvně sjednaným, případně dalším příjemcům, jakožto samostatným správcům. Jedná se např. o zpracovatele či správce podílející se na realizaci služeb, plateb. Vždy však pouze v míře nezbytné pro naplnění jednotlivých účelů zpracování, a na základě odpovídajícího právního titulu pro předání a zpracování osobních údajů.

V zákonem stanovených případech jsme oprávněni, resp. povinni, některé osobní údaje předat na základě platných a účinných právních předpisů například orgánům činným v trestním řízení či dalším orgánům veřejné moci.

PRÁVA SUBJEKTŮ ÚDAJŮ

Jako subjekt údajů máte níže uvedená práva, která pro Vás z právních předpisů vyplývají, a která můžete za podmínek stanovených právními předpisy na ochranu osobních údajů kdykoliv uplatnit. Jedná se o právo (i) na přístup k osobním údajům, (ii) na opravu nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, jakož i na doplnění neúplných osobních údajů, (iii) na výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistí-li se, že byly zpracovávány protiprávně, (iv) na omezení zpracování osobních údajů, (v) na přenositelnost údajů a (vi) právo vznést námitku, po níž zpracování Vašich osobních údajů bude ukončeno, neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, zejména, je-li důvodem případné vymáhání právních nároků. Zároveň máte možnost obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz), u kterého můžete uplatnit případnou stížnost.

· Právo na přístup k osobním údajům: chcete-li vědět, jestli o Vás zpracováváme osobní údaje, máte právo získat informace o tom, jestli jsou Vaše osobní údaje zpracovávány, a pokud tomu tak je, máte také právo k Vašim osobním údajům získat přístup.

· Právo na opravu nepřesných či doplnění neúplných osobních údajů: v případě, že se domníváte, že o Vás zpracováváme nepřesné či nepravdivé, zastaralé či neúplně osobní údaje, máte právo požadovat jejich opravu či doplnění. Opravu/doplnění provedeme bez zbytečného odkladu, s ohledem na technické možnosti.

· Právo na výmaz (tzv. právo být zapomenut): v případě, že požádáte o výmaz, vymažeme Vaše osobní údaje pokud (i) již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, (ii) zpracování je protiprávní, (iii) vznesete námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování, nebo (iv) zpracování nám neukládá zákonná povinnost.

· Právo na omezení zpracování osobních údajů: v případě, že nemáte zájem na výmazu, ale pouze na dočasném omezení zpracování Vašich osobních údajů, můžete po nás požadovat omezení zpracování Vašich osobních údajů.

· Právo na přenositelnost údajů: v případě, že chcete, abychom Vaše osobní údaje, které zpracováváme na základě Vašeho souhlasu anebo na základě smlouvy, předali třetímu subjektu, můžete využít svého práva na přenositelnost údajů. V případě, že by výkonem tohoto práva mohlo dojít k nepříznivému dotčení práv a svobod třetích osob, nebudeme Vaší žádosti moci vyhovět.

  • Právo vznést námitku: máte právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které jsou zpracovávány pro účely ochrany našich oprávněných zájmů. V případě, že neprokážeme, že existuje závažný oprávněný důvod pro zpracování, který převažuje nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami, zpracování na základě Vaší námitky ukončíme bez zbytečného odkladu.

Při realizaci Vašich práv se na nás obracejte dopisem na adresu P. O. Box 1236, 111 21 Praha 1 nebo e-mailem na info@nerudova.team. Vyhrazujeme si právo přiměřeným způsobem ověřit identitu žadatele o předmětná práva.

Tyto Zásady zpracování osobních údajů jsou účinné od 31. 5. 2022.


 

Zůstaňme
v kontaktu

Všechny důležité novinky můžete vědět jako první.
Stačí, když nám necháte svůj e-mail.

Přihlášením k newsletteru souhlasíte se zpracováním osobních údajů